Reglementen

reglementen

A. Statuten
De Statuten zijn notarieel vastgelegd. Zij werden het recentst gewijzigd op 2 mei 2017.

 

B. Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2018 geldt in aanvulling op de statuten. Hierin worden o.a. het ledenacceptatiebeleid, de contributieregeling, de verdeling van bestuursfuncties en de regelingen rondom afdelingen, activiteiten, commissies, werkgroepen en diensten beschreven.

 

C. Huisregels
De Huisregels gelden voor alle bezoekers van verenigingsgebouw De Vliegert.
Het reglement is door het verenigingsbestuur herzien op 15 oktober 2019.

 

D. Reglement consumpties, munten, catering en verrekening van kosten
Dit reglement beschrijft de tariefstelling bij de bar en de financiële aspecten bij bijeenkomsten en evenementen in De Vliegert, zowel voor leden van De Kersenplukkers als voor externe partijen. Het is door het verenigingsbestuur vastgesteld in de huidige vorm op 16 oktober 2018 en wordt regelmatig geactualiseerd.

 

E. Reglement gratis consumpties
In dit reglement wordt beschreven wanneer leden van de vereniging een gratis consumptie mogen gebruiken en wie gratis consumpties mogen aanbieden aan andere leden en gasten.

 

F. Privacyverklaring
De vereniging heeft haar privacybeleid vastgelegd in de Privacyverklaring. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

G. WBTR-afspraken
Het verenigingsbestuur heeft in de WBTR-afspraken vastgelegd hoe de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen geïmplementeerd wordt.

 

H. Publicatieborden
Richtlijnen voor het gebruik van de publicatieborden in De Vliegert.

 

I. Reglementen van afdelingen en diensten
Afdelingen en diensten kunnen in een eigen reglement aanvullende bepalingen formuleren. Deze maken na goedkeuring door het verenigingsbestuur deel uit van de reglementen van De Kersenplukkers.
Voor afdelingen en diensten die een eigen reglement willen opstellen is er een voorbeeldreglement beschikbaar.