Bridgeclub Mierlo

Logo
Introductie

Bridgeclub Mierlo speelt op woensdagavond om de twee weken. Voor spelers die niet elke week tijd hebben een ideaal schema. Er wordt gespeeld in twee lijnen van rond de 18 paren. De zittingen beginnen om 19.30 uur en duren tot ca. 22.50 uur. Gidskaarten worden uitgereikt vanaf ca. 19.10 uur. Er zijn zes speelronden van vier spellen.

 

Afmelden, Combiparen en Invallers

Afmeldingen en spelen als combipaar kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. doorgeven. Het spelen met een invaller moet ook worden doorgegeven. Probeert u dit graag al op dinsdag te doen.
Per telefoon kunt u de wedstrijdleider bereiken tussen 17:30 en 19:00 via 06 - 5496 5620.

 

Nieuws

- De zitting van 22 mei werd gewonnen door Linze Boonstra & Annemie van Dijk met 69.17%.
- De eindstand in het algemeen klassement staat bij Uitslagen.
- Clubkampioen en Slemkampioen werden Theo Dams & An van den Reek.
- Woensdag 29 mei is er de Slotdrive.


Berichten van leden

-

 

Lid worden

Leden van De Kersenplukkers kunnen zich aanmelden als lid van BC Mierlo met behulp van het aanmeldings-machtigingsformulier. U kunt het downloaden en digitaal insturen of meenemen naar een clubavond.

Kalender

De wedstrijdkalender voor het clubjaar 2023-2024:

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7
06 sep 11 okt 15 nov 10 jan 14 feb
20 mrt
01 mei
13 sep 18 okt
22 nov
17 jan 28 feb
03 apr 08 mei
27 sep 01 nov
06 dec
31 jan 13 mrt
17 apr 22 mei

Speciale drives:

Kerstdrive: 13 december 2023
Slotdrive: 29 mei 2024

 

Ledeninfo

 

Competitie

De competitie bestaat uit zeven competitieronden van drie avonden. Na elke ronde is er promotie en degradatie. Daarnaast houdt de club een Algemene Ledenvergadering met bridgedrive eind augustus, een kerstdrive en een slotdrive waarmee het totale aantal bijeenkomsten 24 per jaar is. Bij kerstdrive en slotdrive zijn er enkele prijzen te winnen. De competitieprijzen werden tijdens de ALV van 24 augustus 2022 met algemene stemmen afgeschaft.

 

Contributie

De jaarlijkse contributie is door de Algemene Ledenvergadering van 24 augustus jl. vastgesteld en bedraagt € 14,00 voor een jaar of € 7,00 als het lidmaatschap ingaat na de kerstdrive. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50. De contributie wordt, als u toestemming geeft, automatisch geïncasseerd rond 1 oktober. De bankrekening is NL39 ABNA 0490 1342 62 t.n.v. P. Manders - Hegen. Het lidmaatschap van De Kersenplukkers kost € 17,50 voor een jaar en wordt eind maart 2023 geïncasseerd. Automatische incasso voor De Kersenplukkers is verplicht. De automatische incasso's voor Bridgeclub Mierlo en voor De Kersenplukkers vinden plaats via het bankrekeningnummer van De Kersenplukkers.

 

Historie

Bridgeclub Mierlo is opgericht na een initiatief van Carel van Isterdael en Maarten Peeters om de belangstelling voor bridge in Mierlo te peilen. Dat was in 1976 en er bleek voldoende animo te zijn voor een club met rond de 25 leden. Men vond het een goed idee om maar elke twee weken te spelen. De deelnemers waren gemiddeld rond de veertig en werkten bijna allemaal. De eerste thuisbasis was de zaal van 't Anker. Al snel stroomden de leden toe zodat in een A- en B-lijn gespeeld kon worden. Na enkele jaren kon met de C-lijn worden begonnen. De twee oprichters vormden het eerste (informele) bestuur en kregen daarbij ondersteuning van eerst een en later twee collega-bestuursleden. In 1989 werd een formeel bestuur benoemd met als eerste door de ALV gekozen voorzitter Harrie van der Linden. De club was eind jaren 70 al te groot geworden voor de zaal van 't Anker, verhuisde naar zaal Den Heuvel (tegenwoordig restaurant denheuvel) en bleef daar tot de zomer van 2000. Inmiddels was de zaal van 't Anker vernieuwd en vergroot. De club keerde daar terug en bleef tot de zomer van 2018 toen de Backstage Barberpub er zijn intrek nam. Opnieuw ging BC Mierlo naar denheuvel en kon daar spelen in de grote zaal. Het ledenaantal bereikte hier bijna de 100. In 2020 werd de grote zaal verkocht door denheuvel en verhuisde BC Mierlo weer, nu naar De Weijer waar de club een jaar bleef. In november 2021 bleek het mogelijk gebruik te gaan maken van de grote zaal van De Vliegert en werd BC Mierlo afdeling van De Kersenplukkers. In 2021 bestond de club 45 jaar. Dit jubileum werd op 8 juni 2022 gevierd met een etentje en een slotdrive.

Bestuur
Functie Naam
Telefoon
 Voorzitter
 Arno Buij
 0492 - 831 418
 Secretaris  Leo van der Putten
 06 - 5099 2851
 Penningmeester  Paulien Manders
 0492 - 663 809
 Wedstrijdleider
 Theo Dams
 06 - 5496 5620

 

Clubfunctionaris
Functie Naam
Telefoon
 Arbiter
 Joop van Zwet
 0492 - 663 000

 

Clubreglement

 

1. Bestuur

Bridgeclub Mierlo kent geen statuten. Het bestuur zal echter de volgende regels in acht nemen:
- Het bestuur organiseert aan het begin van een competitiejaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). De agenda wordt minstens twee weken voordat de ALV plaatsvindt verzonden.
- Vaste agendapunten zijn het financiële overzicht over het afgelopen boekjaar, het verslag van de kascommissie, dechargering van het bestuur en bestuursverkiezing.
- Tot twee dagen voor de ALV mogen agendapunten worden aangemeld en kunnen leden zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.
- Wijziging van de contributie wordt altijd in stemming gebracht.

Voor iedere ledenvergadering geldt:
- Onderwerpen die in stemming gebracht worden leiden tot een besluit op grond van een gewone meerderheid.
- Bestuursleden mogen niet stemmen over dechargering en bestuursverkiezing, over andere onderwerpen wel.

Over alle niet door het voorgaande geregelde zaken beslist het bestuur.

 

2. Leden

Het lidmaatschap staat uitsluitend open voor leden van Seniorenvereniging De Kersenplukkers. Bridgeclub Mierlo is afdeling van genoemde vereniging en heeft alle rechten en plichten die aan de status van afdeling verbonden zijn. Daarnaast is het Bridgeclub Mierlo toegestaan om maximaal twee niet-leden van Seniorenvereniging De Kersenplukkers als invaller te laten spelen op zijn clubavonden. Voor overschrijding van dit aantal is telkenmale toestemming van het verenigingsbestuur vereist.

 

3. Donateurs

Een donateur is een lid dat contributie betaalt maar niet deelneemt aan de competitie. Een donateur heeft het recht deel te nemen aan kerstdrive en slotdrive en kan meedingen naar de op die drives te verdelen prijzen. De donateur heeft echter voor de competitie dezelfde status als een niet-lid en kan geen aanspraak maken op deelname aan competitiewedstrijden. Als een donateur wil gaan deelnemen aan de competitie dan heeft deze voorrang op eventuele kandidaat-leden.

 

4. Kerstdrive en Slotdrive

Bij de Kerstdrive en Slotdrive geldt de regel dat alleen met een invaller die geen lid is mag worden gespeeld als alle mogelijkheden voor het vormen van vervangende paren bestaande uit leden en donateurs zijn onderzocht. De prijzen die verbonden zijn aan Kerstdrive en Slotdrive worden toegekend aan de aanwezige spelers.

 

5. Wachtlijstregeling

Het maximale aantal paren dat kan deelnemen aan de competitie wordt vastgesteld door het bestuur. Wanneer het maximum is bereikt komen kandidaat-leden op een wachtlijst. Zodra er ruimte is voor een nieuw paar komen personen die het langst op de wachtlijst staan het eerst in aanmerking om lid te worden.

Als er ruimte is voor één nieuw lid dat samen gaat spelen met iemand die al lid is dan mag het nieuwe lid iemand zijn die niet op de wachtlijst staat. Het op deze wijze ontstane nieuwe paar moet minstens een kalenderjaar ongewijzigd blijven en deelnemen aan de competitie. Stopt het nieuwe paar echter binnen het jaar dan wordt het nieuwe lid teruggeplaatst op de wachtlijst. Als aanmelddatum geldt de datum waarop het bestaande lid het bestuur mededeelde dat het nieuwe lid de partner zou worden.

NB: splitsing van een paar leidt niet tot ruimte voor nieuwe leden als daardoor het maximum aantal spelende paren zou worden overschreden.

 

November 2021 

Huisregels

 

1. Aanvangstijdstip zittingen.

Inschrijving begint om 19:10 uur. De spelers wordt verzocht direct bij binnenkomst hun gidskaart bij het inschrijvingsteam op te halen. Om 19:30 uur begint de zitting met de eerste speelronde.

 

2. Invullen scores.

Resultaten worden ingevoerd in de Bridgemate door de spelers op de Noord plaats en gecontroleerd door de spelers op de Oost plaats. Beiden dragen verantwoordelijkheid voor de juiste invoer.

 

3. Wisseltafel.

Een lijn van 8 paren gebruikt een wisseltafel voor de spellen. De spelers op de Noord plaats halen de spellen aan het begin van de speelronde en brengen ze terug na de speelronde.

 

4. Roken.

Er geldt een algemeen rookverbod in De Vliegert.

 

5. Speeltijd.

De speeltijd per ronde van vier spellen is 30 minuten. De wisselpauze duurt ongeveer 3 minuten.

 

6. Systeemkaart.

Een systeemkaart is niet verplicht. In geval van arbitrage kan het echter in uw voordeel werken om er wel een paraat te hebben.

 

7. Inleveren gidskaart.

Let er op dat de gidskaart aan het einde van de zitting wordt ingeleverd.

 

8. Opruimen materialen.

Na afloop van de laatste speelronde moeten spellen, tafelborden, biedkaarten (bidding boxes), Bridgemate en tafelkleed naar de verzamelplaats gebracht worden. Dit is de verantwoordelijkheid van alle spelers.

 

9. Mededeling uitslagen.

De voorlopige uitslag wordt direct na de wedstrijd medegedeeeld en via e-mail verstuurd. De definitieve uitslag wordt vóór de volgende zitting bekend gemaakt op de website.

 

10. De Vliegert

De Huisregels van De Vliegert zijn van toepassing. U kunt deze inzien bij Reglementen.

 

Augustus 2022

Wedstrijdreglement

 

1. Algemene bepaling

De Spelregels voor Wedstrijdbridge 2017 van de Nederlandse Bridge Bond zijn van toepassing met uitzondering van in dit reglement aangegeven artikelen. Bridgeclub Mierlo is niet aangesloten bij de NBB. In de bijlage worden richtlijnen gegeven over organisatorische zaken. Het bestuur kan de bijlage op ieder moment wijzigen. De wijziging is geldig na mededeling aan de leden.


2. Indeling speeljaar en wedstrijdvorm

Een speeljaar omvat een aantal wedstrijden (zittingen) die gelden voor de competitie en daarnaast een kerstdrive en een slotdrive die niet bij de competitie horen. Een competitiewedstrijd bestaat uit 24 spellen die in 6 ronden van 4 spellen worden gespeeld volgens een gidskaart. De wedstrijdvorm is de parenwedstrijd volgens Multiplex schema.


3. Competitie en klassementen

De competitie bestaat uit twee klassementen:
- Het algemeen klassement loopt over een heel speeljaar. De eindscore per paar bestaat uit de som van de percentagescores die worden behaald. De voor een wedstrijd toegekende percentagescore in het algemeen klassement wordt gevormd door de score in het lijnenklassement zoals gedefinieerd in artikel 5 en een lijnsterktecompensatie.
- Het slemklassement loopt eveneens over een heel speeljaar. De eindscore per paar bestaat uit de som van de slempunten die worden behaald. Slempunten behaald als combipaar bestaande uit twee leden gelden voor beide paren waaruit het combipaar werd gevormd. Slempunten behaald door een lid dat speelt met een invaller die geen lid is gelden voor het paar waarvan het lid deel uitmaakt.


4. Lijnenindeling

Het aantal ingedeelde paren per lijn wordt bij begin van het speeljaar door de WL vastgesteld en is minimaal 12. Het aantal lijnen waarin gespeeld wordt is afhankelijk van het aantal spelende leden. De paren worden voor het begin van het speeljaar ingedeeld op grond van de regels:
- Voor ongewijzigde paren is de eindklassering in het algemeen klassement van het voorgaande speeljaar uitgangspunt.
- Een gewijzigd paar waarvan beide spelers al lid waren wordt ingedeeld conform de eerste regel, op grond van een gemiddelde score van de paren waartoe de spelers behoorden.
- Gewijzigde paren met één nieuw lid worden ingedeeld in een door de WL aan te wijzen lijn waarbij gelet wordt op de eindklassering van de speler die al lid was en op de speelsterkte van het nieuwe lid.
- Paren bestaande uit twee nieuwe leden worden ingedeeld in de laagste lijn tenzij de WL indeling in een hogere lijn wenselijk acht.
Er wordt gespeeld in lijnen van maximaal 20 paren en minimaal 8 paren. Indien lijnen incidenteel samengevoegd moeten worden kan de WL scorecorrecties toepassen. Als de inschrijving voor de wedstrijd in meer dan één lijn een oneven aantal paren oplevert zal een combitafel worden toegepast.


5. Lijnenklassement, periode, promotie- en degradatieregeling

Een periode is een aaneengesloten blok van wedstrijden waarna promotie en degradatie plaatsvindt. Over deze wedstrijden wordt een lijnenklassement bijgehouden. De score die men behaalt in het lijnenklassement bestaat uit de behaalde wedstrijdpunten uitgedrukt als percentage van het maximaal te behalen aantal wedstrijdpunten en eventuele correcties volgens artikelen 6 en 9. Het aantal paren dat degradeert is afgerond een kwart van het aantal in de lijn ingedeelde paren. Het aantal paren dat promoveert uit de lijn eronder is hiermee in overeenstemming. De WL kan echter lopende de competitie lijngrootten aanpassen en afwijken van genoemde aantallen.
Speciale situaties:
- Bij gelijke stand degradeert het paar dat de grootste verschillen in percentagescore haalde in de afgelopen periode.
- Bij gelijke stand promoveert het paar dat de kleinste verschillen in percentagescore haalde in de afgelopen periode.
- Een paar dat in de afgelopen periode nooit in de vaste paarsamenstelling heeft gespeeld komt niet in aanmerking voor promotie.
- Alleen met goedkeuring van het bestuur kan worden afgezien van promotie.
- Als de ijskastregeling (artikel 10) op een paar van toepassing is blijft dat paar ingedeeld in dezelfde lijn.


6. Invallers en combiparen, wijziging van paarsamenstelling

Ieder spelend lid dient met een ander spelend lid een bridgepaar te vormen. Het is echter toegestaan om incidenteel in afwijkende paarsamenstelling of tijdelijk zonder vaste partner te spelen. Dit ter beoordeling van het bestuur.
Er zijn twee mogelijkheden:
- Twee leden vormen een combipaar. De score geldt dan voor beide paren waaruit het combipaar werd gevormd maar is gebonden aan grenzen. Een combispeler die in een andere lijn speelt dan de eigen lijn krijgt een bonus voor het spelen in een hogere lijn en een malus voor het spelen in een lagere lijn. De correctie is de helft van de lijnsterktecompensatie zoals genoemd in artikel 3.
- Een lid speelt met een invaller die geen lid is. De score geldt voor het paar waarvan het lid deel uitmaakt maar is gebonden aan grenzen. Er wordt van uit gegaan dat de invaller van gelijke speelsterkte is als het lid. De WL kan echter de speelsterkte van een invaller als hoger beoordelen en daarvoor een partnersterktecompensatie toepassen.
Daarnaast gelden de regels:
- Een paar mag zich niet laten vervangen door twee andere spelers.
- Een paar van welk beide leden aanwezig zijn kan niet worden gesplitst.
- Een spelend lid dat aan een wedstrijd meedoet neemt altijd deel aan de competitie en kan niet buiten mededinging spelen.
- Verandering van samenstelling van een bridgepaar gedurende de competitie is éénmaal toegestaan. De WL bepaalt de consequenties voor de scoreberekening.
- Twee niet-leden mogen als paar alleen met goedkeuring van het bestuur ter kennismaking meespelen. Hierbij zal beïnvloeding van de competitie zoveel mogelijk worden vermeden.


7. Melding afwezigheid en bijzondere situaties

Het afwezig zijn van beide leden van een paar en de vorming van een combipaar moet voor aanvang van de wedstrijd bij het bestuur bekend zijn. Het spelen met een invaller moet bij aanvang van de wedstrijd worden gemeld. Indien hiervan wordt afgeweken kan een strafscore worden toegepast.


8. Laatkomersregeling, gedeeltelijke deelname

Een paar dat pas na het begin van de wedstrijd zich voor deelname meldt wordt toegelaten onder de volgende voorwaarden.
Er worden twee gevallen onderscheiden:
- Laatkomend paar zal tijdens de eerste speelronde een wachttafel hebben. Het laatkomende paar wordt nu ingedeeld in een door de WL aan te wijzen lijn. Is dit niet mogelijk óf komt het laatkomende paar na afloop van de eerste speelronde binnen dan kan dat paar niet meer meespelen en wordt een arbitrale score toegekend.
- Laatkomend paar zal een wachttafel opheffen. Het laatkomende paar kan meespelen in de lijn die de wachttafel op dat moment heeft. Dit kan eveneens na de eerste speelronde nog worden toegestaan. Voor spellen die door te laat komen, weigering om te spelen of voortijdig danwel tijdelijk verlaten van de zitting niet gespeeld worden geldt: er wordt een nadelige arbitrale score gegeven aan het overtredende paar en tenminste een gemiddelde arbitrale score aan het niet-overtredende paar.


9. Spelen in een andere lijn.

De WL kan paren in een andere lijn laten spelen dan waarin zij zijn ingedeeld. De score in het lijnenklassement voor de wedstrijd wordt dan verhoogd als in een hogere lijn gespeeld moet worden en verlaagd als in een lagere lijn gespeeld moet worden. De correcties zijn in overeenstemming met de lijnsterktecompensaties zoals genoemd in artikel 3.


10. IJskastregeling

Een paar dat gedurende een gehele competitieperiode of langer niet in staat is aanwezig te zijn kan een verzoek indienen voor ontheffing van degradatie en verhoging van de score bij afwezigheid. Het bestuur zal dit per geval beoordelen.


11. Naspelen van spellen, tijdsoverschrijding

Naspelen van spellen is niet toegestaan. Een spel dat niet gespeeld is voor het einde van de speelronde moet als 'niet gespeeld' worden ingevoerd. Echter een spel waarvan het afspelen voor het einde van de speelronde is begonnen moet worden afgemaakt. Als de WL van mening is dat de verantwoordelijkheid voor het niet spelen van een spel bij één paar ligt kan voor dat paar een procedurele straf worden toegepast. Paren die niet op tijd aan een ronde kunnen beginnen doordat de speeltafel nog bezet is of doordat tegenstanders nog niet aanwezig zijn kunnen dit bij de WL melden. Hun recht op voldoende speeltijd zal dan worden gewaarborgd en overtredende spelers kunnen worden bestraft.


12. Annuleren van spellen

Als toevoeging op het artikel "Onklaar bord" van de NBB mag de WL een onklaar bord annuleren. Een procedurele straf kan worden toegepast.


13. Arbitrage

De WL kan arbitrage delegeren naar een arbiter. Aanwijzingen van de arbiter moeten worden opgevolgd.


14. Protesten

Het hoofdstuk "Protesten" van de NBB is gedeeltelijk van toepassing. Omdat Bridgeclub Mierlo niet is aangesloten bij de NBB is van het artikel "Gang van zaken bij het indienen van een protest" alleen subartikel A "Geen protestcomité" van toepassing. Het artikel "Het recht om te protesteren" is normaal van toepassing.

 

September 2015 

Bijlage wedstrijdreglement

 

Algemeen
- Bridgeclub Mierlo heeft de alerteerregeling september 2009 van de NBB per 1 januari 2010 ingevoerd. Voor alerteren en sprongbod moeten de biedkaarten Alert en Stop worden gebruikt.
- Voor overtredingen zoals beschreven onder artikel 90 van het wedstrijdreglement van de NBB zal in het algemeen een korting van 2.5% op de percentagescore voor de betreffende wedstrijd worden toegepast.

 

Bij artikel 2:
De competitie omvat zeven perioden van drie wedstrijden. De gidskaarten zijn van het type Multiplex 88.

 

Bij artikel 3:
Groepssterktecompensaties:
lijn A : geen
lijn B : minus 3,33%
lijn C : minus 6,67%
Een geboden en gemaakt groot slem levert 10 slempunten. Een geboden en gemaakt klein slem levert 5 slempunten. Een niet gemaakt slem kost 1 slempunt.

 

Bij artikel 4:
De minimumbezetting voor drie lijnen is 24 paren in lijnen van elk 8 paren.

 

Bij artikel 6:
Voor een combipaar en een paar met invaller wordt de score begrensd tot: minimaal 42.5%, maximaal 57.5%. Voor een combispeler in een andere lijn dan waarin deze is ingedeeld geldt eerst de scoregrens en daarna een compensatie:
- Per lijn hoger : +1.67%
- Per lijn lager : –1.67%
Een score behaald door een gastpaar telt niet mee voor de competitie. Een gastpaar wordt ingedeeld in de laagste lijn die met minstens 11 paren kan spelen. Bij een oneven aantal paren geldt:
- 11 paren: als paar 11 (paar 12 afwezig) of paar 12 (paar 11 afwezig)
- 13,15,17 paren: als paar 1 (paar 2 afwezig) of paar 2 (paar 1 afwezig)
- 19 paren: als paar 1 (paar 20 afwezig) of paar 20 (paar 1 afwezig).

 

Bij artikelen 6,7,8 en 10:
- Arbitrale score bij afmelding: Eigen gemiddelde met:
- minimum 1e afmelding 40%, 2e afmelding 42.5%
- maximum 1e afmelding 50%, 2e afmelding 47.5%
- voorlopig eigen gemiddelde 45%, tevens score bij 3e afmelding
- Arbitrale score bij afwezigheid 1 lid: 42.5%
- Arbitrale score bij laatkomen waardoor deelname onmogelijk is: 40%
- Arbitrale score bij afwezigheid zonder melding: 40%. Na drie maal moet eventueel de plaats op de spelerslijst worden afgestaan aan het hoogst geplaatste paar op de wachtlijst. Het afwezige paar komt onderaan op de wachtlijst.

 

Bij artikel 9:
1 lijn hoger : +3,33%, 2 lijnen hoger : + 6,67%
1 lijn lager : –3,33%, 2 lijnen lager : – 6,67%

 

Bij artikel 11:
Onder 'op tijd' wordt verstaan dat de wedstrijdklok 29 minuten of meer aangeeft. De maatregel is een aftrek van 25% van de top van een spel per overtreding (conform WR NBB artikel 23).

 

Oktober 2022

Archief