Privacyverklaring

privacy
Introductie

Bij De Kersenplukkers worden persoonsgegevens verwerkt. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij hier de relevante informatie betreffende ons beleid met betrekking tot leden en donateurs van de vereniging.

 

Persoonsgegevens

Als u lid bent van De Kersenplukkers dan hebt u een aanmeldingsformulier ingevuld. Hierop bent u verzocht enkele persoonsgegevens te noteren. Een overzicht welke dat zijn en waarvoor wij deze gebruiken:

1. Vereiste gegevens
  - Naam en Voorletters
  - Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
  - Geboortedatum

Deze naam- en adresgegevens hebben wij nodig voor de ledenadministratie. De geboortedatum is een criterium voor toelating tot de vereniging.
Aan de gegevens koppelen wij een lidnummer, een adrescode en voor het Nieuws Bulletin een bezorgrayonnummer.

2. Optionele gegevens
  - Geslacht
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres

Deze gegevens kunt u ter beschikking stellen voor de ledenadministratie. Zij vergemakkelijken de communicatie tussen u en de vereniging.

3. Incassomachtiging
  - IBAN nummer
  - Machtigingskenmerk

Uw IBAN nummer kunt u ter beschikking stellen als u De Kersenplukkers wilt machtigen contributies te innen volgens de SEPA-voorschriften.
De aan uw lidmaatschap gekoppelde adrescode wordt gebruikt als machtigingskenmerk.
U kunt de SEPA-machtiging intrekken door middel van een bericht aan de penningmeester van de De Kersenplukkers.

 

Bewaartermijn

Zolang u lid bent van de vereniging blijven de bovengenoemde persoonsgegevens bewaard in onze ledenadministratie. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijven de persoonsgegevens twee jaar bewaard voor eventuele hernieuwde inschrijving. De datum van beëindiging en de reden daarvan worden vastgelegd. U kunt echter bij beëindiging van het lidmaatschap aangeven dat u uw gegevens wilt laten verwijderen uit onze administratie.

 

Opvragen, corrigeren en verwijderen

U kunt de ledenadministratie bereiken via de op de contactenpagina aangegeven telefoonnummers en via het e-mailadres, teneinde uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. Wij maken u er op attent dat verwijdering van uw vereiste persoonsgegevens betekent dat uw lidmaatschap van De Kersenplukkers automatisch eindigt.

 

Delen van gegevens

De Kersenplukkers deelt persoonsgegevens met niemand.
Leden van De Kersenplukkers kunnen zelf een ledenadministratie voeren ten behoeve van hun afdeling of activiteit. Hierbij registreren zij alleen naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van leden van de afdeling of deelnemers aan de activiteit en zorgen zelf voor de bescherming van deze gegevens.
De contributie-inning ten behoeve van een afdeling via een incassomachtiging wordt uitsluitend uitgevoerd door de penningmeester van De Kersenplukkers.

 

Foto's en video's

Het kan voorkomen dat u herkenbaar in beeld bent op foto's en video's die via de website bekeken kunnen worden. U kunt eventueel een verzoek sturen aan het secretariaat om de betreffende foto of video te laten verwijderen.

 

Officiële communicatiekanalen

1 - Het Nieuws Bulletin is het enige officiële informatieblad van de vereniging.
2 - www.kersenplukkers.nl is de enige officiële website van de vereniging.

De vereniging maakt het voor afdelingen mogelijk om hun eigen website onder te brengen in een subdomein van kersenplukkers.nl of in een subpagina van het domein kersenplukkers.nl.
Noch voor de inhoud van een afdelingswebsite, noch voor door leden uitgebrachte publicaties, in welke vorm dan ook, is De Kersenplukkers verantwoordelijk of aansprakelijk.

Thans worden de volgende URLs en hun subpagina's beheerd door afdelingen en niet door De Kersenplukkers:
- http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl
- https://www.kersenplukkers.nl/index.php/bridge/bridgeclub-de-vliegert
- https://www.kersenplukkers.nl/index.php/bridge/bridgeclub-mierlo

 

Beveiliging

Er worden geen persoonsgegevens via de website verwerkt.

 

Vermelding

U kunt het formulier toestemming vermelding persoonsgegevens invullen en aan het secretariaat sturen. Hierin kunt u aangeven welke gegevens van u vermeld mogen worden.
Wilt u een persoonlijke vermelding op de website of in het Nieuws Bulletin dan wordt deze alleen geplaatst als u door middel van genoemd formulier toestemming daarvoor hebt gegeven.

 

Datum van publicatie: 27 april 2018

Recentste versie: 21 januari 2023